Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2016

I. Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1340)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U.2013, poz. 789)

Faktura powinna spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 2042).

II. Wymagany wniosek:

Formularz wniosku dostępny jest:

w wersji papierowej w referacie finansowym pok. Nr 6

w formie elektronicznej – wzór wniosku do pobrania na dole strony

IV. Dokumenty do wglądu:

Nakaz płatniczy (decyzja podatkowa)

III. Załączniki do wniosku:

Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego (za odpowiedni okres)

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli dotyczy)

V. Opłaty

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej

VI. Termin załatwienia sprawy

Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego wydawana jest w ciągu do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin

pokój Nr 6 tel.34 3556017 wew. 29
Pracownik: Małgorzata Zug

VIII. Godziny pracy Pn.- Pt. 730 - 1530

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

X. Uwagi

W terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Secemin, (dotyczy gruntów rolnych położonych na terenie gminy Secemin) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

 

W terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Secemin, (dotyczy gruntów rolnych położonych na terenie gminy Secemin) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie: 86,00 zł.* ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką (w kasie urzędu gminy) lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku o którym mowa w pkt 1 podaje numer tego wniosku. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2042), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustaleniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Pliki do pobrania