ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 czerwca 2020

 

Urząd Gminy Secemin

ul. Struga 2 29 -145 Secemin

tel.:34 3556017 34 3556077 fax:  34 3906860

www.secemin.pl

Karta Informacyjna Nr RF-28

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU

NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

I. Podstawa Prawna:

·         Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. - o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188).

·         Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466).

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. (Dz.U. 2019 poz.2489).

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 256).

II. Wymagany wniosek:

Formularz wniosku dostępny jest:

·         w wersji papierowej w referacie finansowym pok. Nr 6  

·         w formie elektronicznej – wzór wniosku

III. Załączniki do wniosku:

·         Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego (za odpowiedni okres)

·         Oświadczenia producenta rolnego

·         Wykaz faktur VAT

IV. Dokumenty do wglądu:

·         Oryginały/kopie faktur VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

·         dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r., na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149) –w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła

·         odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru,

·         umowy dzierżawy zawarte z właścicielami dzierżawionych użytków rolnych
(do wglądu)

·         oświadczenie, w przypadku, gdy wnioskodawca posiada poniżej 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych na terenie Gminy Secemin, a poza tym jest właścicielem użytków rolnych na terenie innej gminy niż Secemin. Użytki rolne położone na terenie Gminy Secemin i innej gminy muszą dać powierzchnię przekraczającą 1 ha fizycznego lub  1 ha przeliczeniowego, tak by wnioskodawca mógł być uznany za producenta rolnego.

·         załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dane dotyczące formy prawnej, PKD)

·         formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

V. Opłaty

·        Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej

VI. Termin załatwienia sprawy

Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego wydawana jest w ciągu do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin

pokój Nr 6  tel.34 3995729

VIII. Godziny pracy         Pn.- Pt.  730 - 1530

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

X. Uwagi

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach:

  • od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
  • od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

W terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku zostaje wydana decyzja określająca kwotę limitu, kwotę zwrotu oraz kwotę podatku akcyzowego pozostałą do wykorzystania.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje
w terminach:

  • do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku akcyzowego zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
  • do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku akcyzowego zostały złożone terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę  (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).