Umieszczenie reklamy na pasie drogowym lub na terenie stanowiącym własność gminy.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 grudnia 2016

Podstawa Prawna

- art.40 ust. 2 pkt 3, ust. 6, ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- §1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

- Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

III. Załączniki do wniosku

- Plan sytuacyjny zajęcia;

- Projekt (zwymiarowany szkic) reklam;

 

Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Secemin w BS Koniecpol Oddział Secemin nr 70 8276 1026 2102 0000 0303 0001.

 

Wymagany wniosek
Formularz wniosku dostępny jest:
- w wersji papierowej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 5a (parter)

- w formie elektronicznej – wzór wniosku do pobrania na dole strony.

 

IV. Dokumenty do wglądu - brak

VI. Termin załatwienia sprawy

Umowa cywilno - prawna na umieszczenie reklamy na terenie komunalnym zostaje zawarta pomiędzy zainteresowaną osobą lub jednostką organizacyjną, a Gminą Secemin (właścicielem terenu).

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów

V. Opłaty

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Nr XIX/129/16 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 5a, tel.34/355 60 17 wew.41

Pracownik: Stanisława Zalas

VIII. Godziny pracy

 

Pn.- Pt. 730 – 1530

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

X. Uwagi

Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego (zawierający: nazwę jednostki, miejsce, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego) należy złożyć w sekretariacie UG Secemin pok. Nr 13 (II piętro).

 

Za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie reklamy) bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

 

Za umieszczenie reklamy na terenie stanowiącym własność gminy Secemin pobiera się opłaty zgodnie z warunkami umowy.