Reklamacja do rejestru wyborców w Gminie Secemin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 grudnia 2016

Podstawa Prawna

- Art. 22 kodeksu wyborczego.

III. Załączniki do wniosku

- Kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Wymagany wniosek

Formularz wniosku dostępny jest:

- w wersji papierowej w Referacie Administracji – pokój nr 8 (I piętro),

- w formie elektronicznej – wzór wniosku do pobrania na dole strony

- istnieje możliwość wniesienia reklamacji ustnie do protokołu przed pracownikiem.

IV. Dokumenty do wglądu
- Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

V. Opłaty

Opłata skarbowa – wyłącznie, jeśli strona ustanowiła pełnomocnika:

- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł.

- za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł.

 

Opłatę można wnieść do kasy Urzędu (parter, pok. nr 3) lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Secemin o nr 70 8276 1026 2102 0000 0303.

VI. Termin załatwienia sprawy

- Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.

- Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób - również tym osobom.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
Adres: Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 8, tel.34/355 60 17 wew.36

Pracownik:
Danuta Młyńczyk

VIII. Godziny pracy

Pn.- Pt. 730 – 1530

IX. Tryb odwoławczy

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

X. Uwagi

Reklamację do rejestru wyborców można wnosić przez cały rok.