Reklamacja do rejestru wyborców w Gminie Secemin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2019

 

 Karta usługi

 Urząd Gminy Secemin

ul. Struga 2, 29-145 Secemin

tel. 34/3995736

 REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W  REJESTRZE WYBORCÓW

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 754z późniejszymi zmianami),

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jednolity Dz. U z 2017 roku, poz. 1316  z późniejszymi zmianami).

 Art. 22 Kodeksu wyborczego.

 Forma załatwienia sprawy:

 Wydanie decyzji administracyjnej

 Wymagane dokumenty:

·         zgłoszenie reklamacji o nieprawidłowościach w rejestrze wyborców (reklamację można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu)

Dokumenty do wglądu:

 Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 Opłaty:

 Wysokość opłat: brak

Termin załatwienia sprawy:

 Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać                  decyzję w tej sprawie. Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wnoszącemu  reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób- również  tym osobom.

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

Referat Spraw Obywatelskich

pokój  nr 8, tel.34/355 60 17 wew.36

Pn.- Pt. 7:30 – 15:30

 Tryb odwoławczy:

 Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący  reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin do właściwego miejscowo Sądu. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym w terminie 3 dni od dnia jej  doręczenia. Odpis postanowienia Sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę oraz Wójtowi Gminy Secemin. Od postanowienia Sądu nie przysługuje środek prawny.

 Sposób odbierania dokumentów:

 Osobiście w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, pokój nr 8 lub poprzez wysłanie pocztą.

 Dodatkowe informacje:

·         Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek każdego, do wglądu w  Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

·         Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:

-  pominięcia wyborcy w rejestrze,

-  wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,

-  niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,

-  ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze

    gminy Secemin.