Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców w Gminie Secemin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 grudnia 2016

Podstawa Prawna

- Art. 18 § 12 kodeksu wyborczego.

Wymagany wniosek

Formularz wniosku dostępny jest:

- w wersji papierowej w Referacie Administracji – pokój nr 8 (I piętro),

- w formie elektronicznej – wzór wniosku do pobrania na dole strony.

III. Załączniki do wniosku

- Kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

IV. Dokumenty do wglądu
- Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

V. Opłaty

Opłata skarbowa – wyłącznie, jeśli strona ustanowiła pełnomocnika:

- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł.

- za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł.

 

Opłatę można wnieść do kasy Urzędu (parter, pok. nr 3) lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Secemin o nr 70 8276 1026 2102 0000 0303.

VI. Termin załatwienia sprawy

Rejestr wyborców jest udostępniany wnioskodawcy bez zbędnej zwłoki od chwili złożenia wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
Adres: Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

Pokój 8 , tel.34/355 60 17 wew.36

Pracownik: Danuta Młyńczyk

VIII. Godziny pracy

Pn.- Pt. 730 – 1530

IX. Tryb odwoławczy

Brak. Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia reklamacji do rejestru wyborców.

X. Uwagi

Wgląd do rejestru wyborców jest możliwy przez cały rok.

 

Każdy może wnieść do Wójta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania, wpisania niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, ujęciu w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 22 § 1 i 2 – Kodeks wyborczy).