Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w Gminie Secemin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2019

Karta usługi

Urząd Gminy w Seceminie

ul. Struga 2, 29-145 Secemin

tel. 34/3995736

 WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 754z późniejszymi zmianami),

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca
2011 r. –  w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jednolity Dz. U z 2017 roku, poz. 1316  z późniejszymi zmianami.).

 Art. 19 i 20 Kodeksu wyborczego.

 Forma załatwienia sprawy:

·         Wydanie decyzji administracyjnej

 Wymagane dokumenty:

·         wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,

·         kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

·         pisemna deklaracja (do pobrania poniżej), w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten dotyczy również wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.

 Dokumenty do wglądu:

·         dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

  Opłaty

·         Wysokość opłat: brak

 Termin załatwienia sprawy

Wpisanie do rejestru wyborców lub odmowa wpisania następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

 Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

Referat Spraw Obywatelskich

pokój  nr 8, tel.34/355 60 17 wew.36

Pn.- Pt. 7:30 – 15:30

 Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Wójt może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

 Sposób odbierania dokumentów

Osobiście w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, pokój nr 8 lub poprzez wysłanie pocztą.

 Dodatkowe informacje

·         Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

·         Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Wójt Gminy Secemin jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy Secemin;

·         Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy Secemin na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu,

·         Wpisanie do rejestru wyborców na wniosek dotyczy:

-  wyborcy stale zamieszkałego na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały;

- wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy;                                 

-  wyborcy stale zamieszkałego na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego  zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.   

Uwagi

Do rejestru wyborców można się wpisać przez cały rok.