Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w Gminie Secemin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 grudnia 2016

Podstawa Prawna

- Art. 19 i 20 kodeksu wyborczego.

III. Załączniki do wniosku

- Kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

- pisemną deklarację (do pobrania poniżej), w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten dotyczy również wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.

Wymagany wniosek

Formularz wniosku dostępny jest:

- w wersji papierowej w Referacie Administracji – pokój nr 8 (I piętro),

- w formie elektronicznej – wzór wniosku do pobrania na dole strony

IV. Dokumenty do wglądu
- Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

V. Opłaty

Opłata skarbowa – wyłącznie, jeśli strona ustanowiła pełnomocnika:

- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł.

- za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł.

 

Opłatę można wnieść do kasy Urzędu (parter, pok. nr 3) lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Secemin o nr 70 8276 1026 2102 0000 0303.

VI. Termin załatwienia sprawy

Wpisanie do rejestru wyborców lub odmowa wpisania następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
Adres: Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 8, tel.34/355 60 17 wew.36

Pracownik: Danuta Młyńczyk

VIII. Godziny pracy

Pn.- Pt. 730 – 1530

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Wójt może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

X. Uwagi

Do rejestru wyborców można się wpisać przez cały rok.