Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie „WIARA MYŚLIWSKA” w Sosnowcu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2023

Secemin, dnia 20.10.2023 r.

RG.6150.8.2021.MT

 O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY SECEMIN

 Na podstawie art. 42 ab ustawy prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z późn.  zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia        w roku gospodarczym 2020/2021 przez Koło Łowieckie „WIARA MYŚLIWSKA”                 w Sosnowcu.

L.p.

Data

Godzina rozpoczęcia i zakończenia

1.

28.10.2023 r.

8.00-16.00

2.

18.11.2023 r.

8.00-16.00

3.

16.12.2023 r.

8.00-16.00

4.

17.12.2023 r.

8.00-16.00

5.

06.01.2024 r.

8.00-16.00

6.

13.01.2024 r.

8.00-16.00

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania  zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt Gminy Secemin

/-/ Tadeusz Piekarski