Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2016

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 722)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r. poz. 1852),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późniejszymi zmianami);

 

Wymagany wniosek

wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego do pobrania na dole strony

Załączniki do wniosku

kserokopia dokumentu dotyczącego stanu prawnego lokalu mieszkalnego lub budynku prywatnego,

oryginał wniesionej opłaty skarbowej.

Dokumenty do wglądu

oryginał dokumentu dotyczącego stanu prawnego lokalu mieszkalnego lub budynku prywatnego.

Opłaty

 

10 zł opłaty skarbowej* za wydanie decyzji

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

 

Termin załatwienia sprawy

miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres:

Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 8
tel.34/355 60 17 wew.36
Pracownik: Danuta Młyńczyk

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty
jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

X. Uwagi

brak


* Pobór opłaty skarbowej za czynności administracji rządowej i samorządowej w formie bezgotówkowej bez dodatkowych opłat na rachunek bankowy Urzędu Gminy

konto bankowe nr 70827610262102000003030001 BS Koniecpol Oddział Secemin