Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieskańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2016

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 722)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr. 187, poz. 1330)

Wymagany wniosek

wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców do pobrania na dole strony

 

Załączniki do wniosku

dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia

w przypadku, gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie.

Dokumenty do wglądu

osoba fizyczna dowód osobisty

Opłaty

17 zł opłaty skarbowej* za wydanie zaświadczenia

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Termin załatwienia sprawy

bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 7 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres:

Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 8
tel.34/355 60 17 wew.36
Pracownik: Danuta Młyńczyk

VIII. Godziny pracy Pn.- Pt. 730 – 1530

IX. Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

X. Uwagi

Sprawę załatwia się osobiście lub przez pełnomocnika po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie do załatwienia sprawy. W celu uzyskania zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod danym adresem właściciel lokalu przedstawia do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. umowę cywilno-prawną, wypis z księgi wieczystej, decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu.

Pobór opłaty skarbowej za czynności administracji rządowej i samorządowej w formie bezgotówkowej bez dodatkowych opłat na rachunek bankowy Urzędu Gminy

konto bankowe nr 70827610262102000003030001 BS Koniecpol Oddział Secemin