Wymeldowanie z pobytu stałego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2016

 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 722)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r. poz. 1852 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późniejszymi zmianami);

 

Wymagany wniosek

druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego do pobrania na dole strony

 

Załączniki do wniosku

brak

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

brak opłat

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

 

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres:

Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 8
tel.34/355 60 17 wew.36
Pracownik: Danuta Młyńczyk

VIII. Godziny pracy Pn.- Pt. 730 – 1530

IX. Tryb odwoławczy

brak

X. Uwagi

Wymeldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie do wykonywanych czynności, po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (art. 24 ust. 3 cytowanej ustawy).

Zgłoszenie wymeldowania można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na Platformie SEKAP opatrując formularz podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP.

Wymeldowania można również dokonać z jednoczesnym zameldowaniem w nowym miejscu pobytu.