Zameldowanie na pobyt stały

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2016

 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 722)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r. , poz. 1852);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późniejszymi zmianami);

Wymagany wniosek

druk zgłoszenia pobytu stałego C:UsersEwidencjaDesktopaktualizacja 2015zgłoszenie pobytu stałego. .pdf

Załączniki do wniosku

zaświadczenie o wymeldowaniu w przypadku wcześniejszego wymeldowania z pobytu stałego w innej gminie (zameldowania można również dokonać w tutejszym Urzędzie z jednoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca pobytu stałego).

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia dla osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu tożsamości( dowód osobisty lub paszport), dowód osobisty najemcy, właściciela lokalu oraz dokumenty dotyczące stanu prawnego lokalu (decyzja, umowa najmu, akt własności na lokal)

 

Opłaty

 

brak opłat

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Termin załatwienia sprawy

w przypadku posiadania pełnej dokumentacji jako czynność materialno-techniczna - od razu po zgłoszeniu, w przypadku wątpliwości - postępowanie administracyjne

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres:

Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 8
tel.34/355 60 17 wew.36
Pracownik: Danuta Młyńczyk

VIII. Godziny pracy Pn.- Pt. 730 – 1530

IX. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

X. Uwagi

 

Zameldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie do wykonywanych czynności, po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (art. 24 ust. 3 cytowanej ustawy);