Rejestracja urodzenia - sporządzenie aktu urodzenia (tylko w przypadku urodzenia dziecka na terenie gminy Secemin)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2016

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Nazwa usługi:  Rejestracja urodzenia - sporządzenie aktu urodzenia
(tylko w przypadku urodzenia dziecka na terenie gminy Secemin)

Wymagane dokumenty:

Do wglądu: aktualne dowody osobiste obojga rodziców oraz osobiste stawiennictwo jednego 

z nich.

Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:

Rejestracja i jeden odpis skrócony - bezpłatnie.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie - bezpośrednio przy zgłoszeniu.

W przypadku konieczności złożenia zlecenia do innego urzędu stanu cywilnego o wprowadzenie do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego, konieczna będzie kolejna wizyta w USC.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 14 (II piętro), tel.34/355 60 17 wew.22

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia zgłoszenia o urodzeniu dziecka.

Uwagi:

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia narodzin.

Do rejestracji urodzenia dziecka przez rodziców niezbędne jest karta urodzenia dziecka, którą wystawia zakład opieki zdrowotnej/lekarz/położna i przesyła niezwłocznie do właściwego USC.

Urodzenie dziecka rejestruje się w USC miejsca zdarzenia.

Dziecko może nosić nie więcej niż dwa imiona. Dziecko urodzone z małżeństwa nosi nazwisko wpisane w akcie małżeństwa. Przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka, nazwisko dziecka wpisane w akcie małżeństwa może zostać zmienione poprzez zgodne oświadczenie obojga rodziców złożone przed kierownikiem USC.