Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2016

Wymagane dokumenty:

1. Matka dziecka, która pozostawała już w związku małżeńskim wskazuje:

a.  miejsce sprzędzenia aktu małżeństwa,

b. miejsce sporządzenia aktu zgonu współmałżonka (dla wdowy),

c. miejsce sporządzenia aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy został sporządzony oraz miejsce sporządzenia aktu zgonu dziecka (jeśli uznanie następuje po śmierci dziecka).

2. W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.

3. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców (dowód osobisty lub paszport).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie - bezpośrednio przy zgłoszeniu.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 14 (II piętro), tel. 34 355 60 17 wew.22

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa Kierownik USC w terminie 7 dni powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i poucza o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Uwagi:

Wymagane jest osobiste stawiennictwo obojga rodziców.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeśli w sądzie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego pochodzi dziecko, oświadczy przed kierownikiem USC, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi ten fakt (jednocześnie lub
w ciągu trzech miesięcy).

Kierownik USC może przyjąć oświadczenie o uznaniu ojcostwa w stosunku do dziecka, które nie pochodzi z małżeństwa, gdy matka jest panną lub od ustania małżeństwa (zgon męża, rozwód, unieważnienie małżeństwa) bądź orzeczenia separacji minęło 300 dni oraz w stosunku,
do którego zostało orzeczone sądowe zaprzeczenie ojcostwa.

Uznania ojcostwa można dokonać w każdym USC w kraju, w sądzie lub przed polskim konsulem
za granicą, jeśli chociaż jedno z rodziców jest obywatelem RP.

W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny,
od którego dziecko pochodzi oświadczenie o uznaniu ojcostwa może zostać złożone do protokołu przed: notariuszem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.