Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2016

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi zobowiązane są do osobistego stawiennictwa oraz:

Złożenia podanie o wydanie zaświadczeń.

- w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Secemin

- w formie elektronicznej – do pobrania na dole strony

 

Okazania dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz
z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. /Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy
w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu/.

gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych
do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego /akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem
na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego/.

w przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

Opłaty:

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł.

Opłatę należy uiścić na rzecz USC, w którym zostanie sporządzony akt małżeństwa.

Opłatę uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli akt małżeństwa zostanie sporządzony w USC Secemin opłatę uiszcza się gotówką w kasie lub na konto Gminy Secemin: BS Koniecpol Oddział Secemin nr 70827610262102000003030001.

Termin załatwienia sprawy:

Formalności związane z przyjęciem dokumentów i zapewnień dokonywane są bezpośrednio przy zgłoszeniu (w przypadku konieczności złożenia zlecenia do innego urzędu stanu cywilnego
o wprowadzenie do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego nupturientów, konieczna będzie kolejna wizyta w USC).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 14 (II piętro), tel.34/355 60 17 wew.22

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Uwagi:

Przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa narzeczeni składają oświadczenia
o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku dzieci zrodzonych z małżeństwa.

Zaświadczenie ważne jest przez okres sześciu miesięcy.

Złożenie zapewnienia przez obcokrajowca musi się odbyć w obecności tłumacza przysięgłego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z urzędowym tłumaczeniem
na język polski i nie podlegają zwrotowi.

Na podstawie zaświadczenia dostarczonego przez duchownego po ślubie do właściwego USC sporządzany jest akt małżeństwa.