Rejestracja zgonów – sporządzenie aktu zgonu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2016

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Wymagane dokumenty:

Karta zgonu wystawiona przez lekarza,

Dowód osobisty osoby zmarłej.

Do wglądu: aktualny dowód osobisty dokonującej zgłoszenia zgonu.

Opłaty:

Rejestracja zgonu i jeden odpis skrócony - bezpłatnie.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie - bezpośrednio przy zgłoszeniu.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 14 (II piętro), tel.34/355 60 17 wew.22

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie rejestracji zgonu.

Uwagi:

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu, a w razie choroby zakaźnej
w ciągu 24 godzin od zgonu.

Zgon rejestruje się w USC miejsca zdarzenia.

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

- pozostały małżonek (-ka),

 - krewni zstępni,

 -  krewni wstępni,

 - krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

 - powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,

- gmina właściwa ze względu na miejsce zgonu,

- osoby, które do tego się dobrowolnie zobowiążą.