Wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2016

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia:

- w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Secemin,

- w formie elektronicznej – wzór wniosku do pobrania na dole strony.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3. Do wglądu: aktualny dowód osobisty wnioskodawcy uprawnionego do otrzymania dokumentu.

Opłaty:

 Opłata skarbowa za:

- odpis skrócony lub wielojęzyczny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu - 22,00 zł,

- odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu - 33,00 zł,

- zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku - 24,00 zł,

- zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł,

- za pozostałe zaświadczenia - 26,00 zł

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie lub na konto Gminy Secemin: BS Koniecpol Oddział Secemin nr 70827610262102000003030001.

Termin załatwienia sprawy:

Do 10 dni roboczych.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 14 (II piętro), tel.34/355 60 17 wew.22

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie wydania odpisu/zaświadczenia.

Uwagi:

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby może być wydany na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, przedstawiciela ustawowego, opiekuna, osoby, która wykaże w tym interes prawny, sądu, prokuratora, organizacji społecznej (jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny) oraz na wniosek organów administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Pliki do pobrania