Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2016

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć.

Dowód uiszczenia opłaty.

Opłaty:

Procedura wymaga wniesienia opłat.
I. Opłatę uiszcza się na konto Gminy Secemin: Bank Spółdzielczy we Włoszczowie Oddział w Seceminie nr 70827610262102000003030001 przed udzieleniem zezwolenia w wysokości:
1) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 2100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Powyższa kwota dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą
w tym zakresie.
II. Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów
w roku poprzednim;
3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu- wnosi
w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
III. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt II wnoszą opłatę
w wysokości określonej w pkt I.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

 

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój nr 11 (I piętro), tel.34/355 60 17 wew.28

- procedura wraz z wnioskiem elektronicznym do pobrania:
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/296-zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-podczas-organizacji-przyjec/2522/teryt/26

Tryb odwoławczy:

Od Zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uwagi:

Wnioskodawca składa wniosek w urzędzie gminy właściwym terytorialnie, zgodnie z adresem siedziby przedsiębiorcy lub adresem zakładu głównego