Zezwolenie na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2016

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.

Dowód uiszczenia opłaty.

Opłaty:

Procedura wymaga wniesienia opłat.
I. Opłatę uiszcza się na konto Gminy Secemin: Bank Spółdzielczy we Włoszczowie Oddział w Seceminie nr 70827610262102000003030001 przed udzieleniem zezwolenia w wysokości:
1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój nr 11 (I piętro), tel.34/355 60 17 wew.28

- procedura wraz z wnioskiem do pobrania:
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/289-zezwolenie-na-wyprzedaz-detaliczna-zapasow-alkoholu/2522/teryt/26

Tryb odwoławczy:

Od Zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uwagi:

Wnioskodawca składa wniosek w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.