Podatek leśny od osób prawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2016

I. Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.).

II. Wymagany wniosek:

Deklaracja na podatek leśny DL-1, do pobrania na dole strony.

III. Załączniki do wniosku:

Brak

IV. Dokumenty do wglądu:

Aktualny wypis z rejestru gruntów

V. Opłaty

Brak

VI. Termin załatwienia sprawy

• Jeden miesiąc od dnia złożenia informacji

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin

pokój Nr 6 tel.34 3556017 wew. 29
Pracownik: Stanisława Wasik

VIII. Godziny pracy Pn.- Pt. 7:30 - 15:30

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

X. Uwagi

Podatnik: osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnej i Lasów Państwowych, posiadacze lasów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Podstawa opodatkowania: podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Obowiązek podatkowy: powstaje od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, winny składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów. Deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał w tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, odpowiednio skorygować deklarację, wpłacać w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Wpłaty podatku można dokonać w Kasie Urzędu Gminy Secemin lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Secemin Bank Spółdzielczy Koniecpol Oddział Secemin

Nr 70827610262102000003030001.

Pliki do pobrania