Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2016

I. Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.).

II. Wymagany wniosek:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru (IN-1) do pobrania na dole strony.

III. Załączniki do wniosku:

Brak

IV. Dokumenty do wglądu:

Brak

V. Opłaty

Brak

VI. Termin załatwienia sprawy

• Jeden miesiąc od dnia złożenia deklaracji w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin

pokój Nr 6 tel.34 3556017 wew. 29
Pracownik: Stanisława Wasik

VIII. Godziny pracy Pn.- Pt. 7:30 - 15:30

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

X. Uwagi

Podatnik: osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości stanowiących własność skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz jeżeli posiadanie wynika z umowy z ANR.

Podstawa opodatkowania: dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa podana w m2, dla gruntów – powierzchnia wynikająca z ewidencji gruntów określona w m2, dla budowli lub ich części – wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawię obliczenia amortyzacji w tym roku.

Obowiązek podatkowy: powstaje od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu  w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Ustala w drodze decyzji administracyjnej organ podatkowy (Wójt) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

Wpłaty podatku można dokonać w Kasie Urzędu Gminy Secemin, inkasentów (sołtysów) lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Secemin Bank Spółdzielczy Koniecpol Oddział Secemin

Nr 70827610262102000003030001.

Pliki do pobrania