Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2016

I. Podstawa Prawna:

Art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 , poz. 1381 z późn. zm.).

II. Wymagany wniosek:

Formularz wniosku dostępny jest:

w wersji papierowej w Referacie Finansowym - pokój nr 6,

w formie elektronicznej - wzór wniosku do pobrania na dole strony.

III. Załączniki do wniosku:

Rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy, stwierdzające wysokość tych wydatków.

Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych.

IV. Dokumenty do wglądu:

Decyzja o zakończeniu budowy

V. Opłaty

Brak

VI. Termin załatwienia sprawy

• Jeden miesiąc od dnia złożenia deklaracji w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin

pokój Nr 6 tel.34 3556017 wew. 29
Pracownik: Stanisława Wasik

VIII. Godziny pracy Pn.- Pt. 7:30 - 15:30

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

X. Uwagi

Ulga inwestycyjna przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na:

budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;

zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstw w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji, a stosuje się ją od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym złożono wniosek o zastosowanie ulgi. Ulga polega na odliczeniu od należnego podatku, 25% wysokości udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat.