ZWOLNIENIE I ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 czerwca 2020
 

Urząd Gminy Secemin

ul. Struga 2 29 -145 Secemin

tel.:34 3556017 34 3556077 fax:  34 3906860

www.secemin.pl

Karta Informacyjna Nr RF-37

ZWOLNIENIE I ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW

I. Podstawa Prawna:

·         Art. 12 ust.1 pkt. 4 i art.12 ust. 3-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333),

·         Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.708),

·         Rozporządzenie Komisji (UE) nr  1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013),

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.06.2010r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010r., poz. 810),

·         Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy deminis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2018r., poz.350).

II. Wymagany wniosek:

Formularz wniosku o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów dostępny jest:

·         w wersji papierowej w Referacie Finansowym - pokój nr 6,

·         w formie elektronicznej  wzór wniosku 

III. Załączniki do wniosku:

·         Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis,

·         Zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis,

·         Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę.

IV. Dokumenty do wglądu:

·         Akt notarialny dotyczący nabycia gruntów.

V. Opłaty

·      Brak

VI. Termin załatwienia sprawy

•    Jeden miesiąc od dnia złożenia deklaracji w przypadku sprawy wymagającej postępowania   wyjaśniającego, dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin

pokój Nr 6  tel.34 3995729

VIII. Godziny pracy         Pn.- Pt.  730 - 1530

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

X. Uwagi

Ulga przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów, przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego nie przekraczającego 100 ha. Nabyte grunty podlegają zwolnieniu od podatku rolnego licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zawarto umowę nabycia gruntów przez okres 5 lat - 100%,
w 6 roku - 75% w 7 roku - 50%. Ulga jest stosowana od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono wniosek o zastosowanie ulgi.