PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 czerwca 2020
 

Urząd Gminy Secemin

ul. Struga 2 29 -145 Secemin

tel.:34 3556017 34 3556077 fax: 34 3906860

www.secemin.pl

Karta Informacyjna Nr RF-36

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

I. Podstawa Prawna:

·         Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1170)

·         Uchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy w Seceminie z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

·         Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).

II. Wymagany wniosek:

 

Formularz wniosku dostępny jest:

·         Deklaracja na podatek od środków transportowych

III. Załączniki do wniosku:

•   Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych,

•   Oświadczenie rolnika o wykorzystywaniu przyczepy wyłącznie do celów rolniczych.

IV. Dokumenty do wglądu:

·         dowód rejestracyjny pojazdu lub kartę pojazdu,

·         dokument potwierdzający własność pojazdu (faktura VAT, umowa kupna, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie do własności),

·         dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy jakościowej dotyczącej emisji spalin co najmniej EURO 4,

·         osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zgłaszające po raz pierwszy obowiązek podatkowy dołączają wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego.

V. Opłaty

·           Brak

VI. Termin załatwienia sprawy

30 dni, a w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (złożenia wniosku przez podatnika).

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin

pokój Nr 6  tel.34 3995729

VIII. Godziny pracy         Pn.- Pt.  730 - 1530

IX. Tryb odwoławczy

·           Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za  pośrednictwem Wójta Gminy Secemin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

X. Uwagi

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne  nie posiadające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany, posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.