Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2016

Wymagane dokumenty:

Podanie osób chcących zawrzeć związek małżeński przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień:

- w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Secemin

- w formie elektronicznej – wzór wniosku do pobrania na dole strony

Ponadto do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające przedstawione we wniosku okoliczności.

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 39,00 zł.

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie lub na konto Gminy Secemin: BS Koniecpol Oddz. Secemin nr 70827610262102000003030001.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – maksymalnie do 30 dni.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 14 (II piętro), tel.34/355 60 17 wew.22

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Uwagi:

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego dotyczy wyłącznie małżeństw zawieranych przed kierownikiem USC – ślub cywilny.

Podanie należy złożyć po przedłożeniu wszystkich dokumentów wymaganych do ślubu cywilnego.