GMINA SECEMIN

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

5 października 2016

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.

2. Dowód uiszczenia opłaty.

Opłaty:

Procedura wymaga wniesienia opłat.


I. Opłatę uiszcza się na konto Gminy Secemin: Bank Spółdzielczy we Włoszczowie Oddział w Seceminie nr 70827610262102000003030001 przed udzieleniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
Zgodnie z powyższym, opłata za:
1) sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi – 43,75 zł
2) sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa) wynosi – 43,75 zł

3) sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu wynosi – 175,00 zł

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój nr 11 (I piętro), tel.34/355 60 17 wew.28

- procedura wraz z wnioskiem elektronicznym do pobrania:
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/286-jednorazowe-zezwolenie-na-sprzedaz-alkoholu/2522/teryt/26

Tryb odwoławczy:

Od Zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uwagi:

Wnioskodawca składa wniosek w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.