Umorzenie zaległości podatkowych, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2016

I. Podstawa Prawna:

Art. 67a §1 pkt 3 i §2, art. 67b §1, art. 207 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

II. Wymagany wniosek:

 

Formularz wniosku dostępny jest:

w wersji papierowej w referacie finansowym pok. Nr 6

w formie elektronicznej – wzór wniosku do pobrania na dole strony

III. Załączniki do wniosku:

1. Oświadczenie o uzyskiwanych dochodach i ponoszonych kosztach, potwierdzające sytuację majątkową i rodzinną osób wspólnie zamieszkujących z podatnikiem.

Formularz oświadczenia dostępny jest:

w wersji papierowej w Referacie Finansowym - pokój nr 6

w formie elektronicznej  wzór do pobrania na dole strony

2. Zaświadczenie od podmiotu udzielającemu przedsiębiorcy pomocy publicznej, jaką otrzymał pomoc w ciągu 3 ostatnich lat budżetowych poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem oraz dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu z okresu dwóch ostatnich kwartałów.

3. Oświadczenie o prowadzeniu i sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego

Formularz oświadczenia dostępny jest:

w wersji papierowej w Referacie Finansowym - pokój nr 6

w formie elektronicznej  wzór do pobrania na dole strony

4. Inne potwierdzające okoliczności uzasadniające wniosek jak

zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy

odcinki renty, emerytury z ZUS lub KRUS

zaświadczenie o bezrobociu

dowody dokumentujące wydatki

dokumenty zdarzeń losowych

IV. Dokumenty do wglądu:

Brak

V. Opłaty

Brak

VI. Termin załatwienia sprawy

Jeden miesiąc od dnia złożenia informacji

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin

pokój Nr 6 tel.34 3556017 wew. 29
Pracownik: Stanisława Wasik/Małgorzata Zug

VIII. Godziny pracy Pn.- Pt. 730 - 1530

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za  pośrednictwem Wójta Gminy Secemin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

X. Uwagi

 

Organ podatkowy w przypadku braku wymaganych dokumentów wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia. Podstawą rozstrzygnięcia w przedmiotowych sprawach jest spełnienie przesłanek ważnego interesu podatnika (np. utrata możliwości zarobkowania, obniżenie zdolności płatniczych oraz zdarzenia losowe jak powódź, pożar, choroba itp.) lub ważnego interesu publicznego (pewna potrzeba, której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej – całemu społeczeństwu).
Wnioski  nie zawierające wymaganych załączników, a także nie uzupełnione

w wyznaczonym  terminie organ podatkowy pozostawia bez rozpatrzenia.