UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETEK ZA ZWŁOKĘ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNYM ORAZ PODATKU LEŚNYM

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 czerwca 2020
 

Urząd Gminy Secemin

ul. Struga 2 29 -145 Secemin

tel.:34 3556017 34 3556077 fax:  34 3906860

www.secemin.pl

Karta Informacyjna Nr RF-36

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI  PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETEK ZA ZWŁOKĘ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNYM ORAZ PODATKU LEŚNYM

I. Podstawa Prawna:

·         Art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).

·         Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.708)

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., poz. 810)

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 350).

II. Wymagany wniosek:

Formularz wniosku dostępny jest:

·         Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

·         Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

III. Załączniki do wniosku:

Aby ubiegać się o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatku (lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami), umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych lub w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę należy złożyć:

wniosek, załączniki tj.:

Osoba prawna:

·         Informację o sytuacji majątkowej firmy.

·         Zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go lat, albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

·         Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

·         Oświadczenie o formie prawnej beneficjenta, kategorii przedsiębiorstwa, klasie PKD.

·         Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

·         Inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie.

Osoba fizyczna:

·         Informację o stanie majątkowym.

·         Dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów netto podatnika i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z zakładu pracy, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu).

·         W przypadku braku uzyskiwania dochodów przez wnioskodawcę - potwierdzenie z PUP statusu osoby bezrobotnej (lub przedłożenie kopi dowodu pobieranego zasiłku dla bezrobotnych).

·         Udokumentowanie ponoszonych wydatków np. rachunki za czynsz, gaz, prąd, TV, koszty leczenia, ubezpieczenie i inne obciążenia budżetu domowego podatnika.

·         Potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłat).

·         Kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego.

·         Inne dokumenty składane na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania.

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

 

 • Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis   jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat podatkowych,  albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 • Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
  w rolnictwie lub rybołówstwie.

c) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Udokumentowanie ponoszonych wydatków np. rachunki za czynsz, gaz, prąd, TV, koszty leczenia, ubezpieczenie i inne obciążenia budżetu domowego podatnika.
 • Zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat podatkowych,  albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Oświadczenie o formie prawnej beneficjenta, kategorii przedsiębiorstwa, klasie PKD.
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie
  z przepisami o rachunkowości.
 • Inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie.

IV. Dokumenty do wglądu:

·         Brak

V. Opłaty

·           Brak

VI. Termin załatwienia sprawy

Jeden miesiąc od dnia złożenia informacji

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin

pokój Nr 6  tel.34 3995729

VIII. Godziny pracy         Pn.- Pt.  730 - 1530

IX. Tryb odwoławczy

·           Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za  pośrednictwem Wójta Gminy Secemin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

X. Uwagi

Organ podatkowy w przypadku braku wymaganych dokumentów wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia. Podstawą rozstrzygnięcia w przedmiotowych sprawach jest spełnienie przesłanek ważnego interesu podatnika (np. utrata możliwości zarobkowania, obniżenie zdolności płatniczych oraz zdarzenia losowe jak powódź, pożar, choroba itp.) lub ważnego interesu publicznego (pewna potrzeba, której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej –całemu społeczeństwu).
Wnioski  nie zawierające wymaganych załączników, a także nie uzupełnione

w wyznaczonym  terminie organ podatkowy pozostawia bez rozpatrzenia.