GMINA SECEMIN

Dowody osobiste

UWAGA : OD DNIA 1 MARCA 2015 ROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU DOWODOWEGO MOŻLIWE JEST W KAŻDYM URZĘDZIE GMINY/MIASTA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

Uwaga: Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania. Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.

 

Obowiązek / prawo posiadania dowodu osobistego

 

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany  posiadać dowód osobisty.

 

Osoba małoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo posiadać dowód osobisty.

 

Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

 

W przypadku utraty obywatelstwa polskiego, posiadacz dowodu osobistego obowiązany jest niezwłocznie zwrócić dowód osobisty do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 Termin ważności dowodu osobistego

 

Osoby uprawnione i zobowiązane do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego: 

 

Dodatkowym wymogiem jest, aby składanie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu ww. osób, odbywało się w obecności tych osób, za wyjątkiem przypadku, gdy osoba ta nie ukończyła  5 roku życia.

 

W przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy - z powodu choroby, niepełnosprawności lub „innej niedającej się pokonać przeszkody”, osoba zawiadamia o tym organ gminy. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

 

Uwaga: w przypadku, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby okaże się nieuzasadnione, organ odmówi przyjęcia wniosku i pouczy o sposobie i formach złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy.

 

Terminy, w których należy wystąpić o wydanie dowodu osobistego

 

Wymagane dokumenty

 

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie pisemnej należy dołączyć:

 

 

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej

 

Dowody osobiste są wydawane przez organy gmin, zgodnie z art. 8 ustawy o dowodach osobistych 

 

* Uwaga: wzór formularza ma wyłącznie walor informacyjny. Usługa, zgodnie  z ustawą  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2005 Nr 64 poz.565) zostanie udostępniona w najbliższym czasie, nie później niż w okresie 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy.  

 

Wymagane dokumenty

 

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie elektronicznej należy dołączyć:

 

 

 

Odbiór dowodu osobistego

 

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.

 

 Wyjątkiem od reguły osobistego odbioru dowodu osobistego są następujące przypadki:

 

 

Uwaga: odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, za wyjątkiem sytuacji, gdy osoba  ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.

 

Odbiór dowodu osobistego potwierdza się wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego

 

Uwaga:

 

Akty  prawne dotyczące dowodów osobistych

 

Kwestie związane z dowodami osobistymi są uregulowane w:

 

 

 

 

Wszystkie druki i formularze dostępne są do pobrania poniżej.