GMINA SECEMIN

Zarządzanie kryzysowe

Ważne telefony

Wójt 34 3556042, fax 34 3556017
Pracownik ds. OC 501285615
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – Stały Dyżur 34 3556017
Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie 41 3883201
Komenda Powiatowa PSP we Włoszczowie 41 3943558
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34 3556075
Przychodnia Lekarska PAW-MED
34 3556027
Przychodnia Lekarska EURO- MED 34 3556165
Powiatowy Lekarz Weterynarii 41 3944992
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 41 3942741
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 41 3945104
Telefony alarmowe w całej Polsce
Straż Pożarna 112
Pogotowie Ratunkowe 112
Policja 112
Pogotowie Energetyczne 991
 

 
 

Zarządzanie kryzysowe - to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzaniu infrastruktury lub przywracaniu jej pierwotnego charakteru.

Sytuacja kryzysowa - to stan narastającej destabilizacji powodujący intensywne, trwałe i długofalowe pogorszenie funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Charakteryzuje się eskalacją zagrożenia, utratą kontroli nad ograniczaniem skutków zdarzenia (sytuacji kryzysowej) przez poszczególne służby, inspekcje lub straże. Sytuacja taka, może również, powodować ujemne skutki w gospodarce a także może mieć wpływ na stosunki zagraniczne

Reagowanie kryzysowe - to bieżące działania służb ratowniczych przeciwdziałające wszelkim zdarzeniom - zagrażające zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku - zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ich skutków oraz niesienia pomocy poszkodowanym (jest jedną z faz zarządzania kryzysowego).

Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt. Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy oraz realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. Wśród zadań z planowania cywilnego do obowiązków wójta należeć będzie realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego. Wójt na terenie gminy jest również organem właściwym do zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń
i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
Wśród kompetencji wójta można również wyróżnić przeciwdziałanie skutkom zdarzeńo charakterze terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Swoje zadania wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym wójta w zarządzaniu kryzysowym jest również Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Został on powołany przez wójta i wykonuje na obszarze gminy zadania związane z oceną występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne, prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowanie propozycji działań. Przedstawia ponadto wójtowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. Zespół ten przekazuje także do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami. W skład gminnego zespołu, którego pracami kieruje wójt, wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. W razie potrzeby do pracy w zespole mogą być również zapraszane inne osoby. Na mocy ustawy wójt, na obszarze gminy zapewnić ma także realizację takich zadań, jak:

  •     współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  •     nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  •     współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  •     współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
        i humanitarne;
  •     stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.


Podstawa prawna działania:
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa na podstawie następujących aktów prawnych:

    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (z dnia 2 kwietnia 1997 r.) - art. 5: "Rzeczpospolita Polska ... zapewnia bezpieczeństwo obywateli ..."
    Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - art. 7, ust. 1, pkt. 14:

"Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań  własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy: .
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, ."

    Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) z póź. zm.
    Zarządzenia Wójta Gminy Secemin Nr 1/OC/05 z dnia 19 sierpnia 2005 r.


Finansowanie zarządzania kryzysowego
Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się w ramach budżetu gminy na dany rok budżetowy.
Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje mogą być także przyznawane na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego
W budżecie gminy jest co roku tworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości niemniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.