Zasady postępowania z odpadami na terenie gminy Secemin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 kwietnia 2016

1. Odpady komunalne zmieszane, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

  • niebieskim, z przeznaczeniem na makulaturę;
  • żółtym, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe;

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach, lub workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach:

  • niebieskim , z przeznaczeniem na makulaturę;
  • żółtym, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe;
  • zielonym, z przeznaczeniem na szkło kolorowe;
  • białym,z przeznaczeniem na szkło białe;
  • brązowym, z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne (odpady zielone i kuchenne)
  • czarnym lub szarym – pozostałe odpady.

3. Rodzaje pojemników lub kontenerów, w których należy gromadzić odpady komunalne:


a) pojemnik 120L lub worek - 1-2 osobowa rodzina w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i letniskowo-mieszkaniowej;
b) pojemnik 240L lub 2 x 120l – powyżej 3 osobowa rodzina w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i letniskowo - mieszkaniowej;
c) 1100L lub KP 7; worki 60 - 120L–w zabudowie wielorodzinnej.


4. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a) worki o pojemności od 60L do 120L;
b) pojemniki o pojemności 120 L, 240L, 1100L;
c) kontenery KP – 7 o pojemności 6500L – 7000L.

5. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

a) odpady segregowane – raz na kwartał;
b) odpady niesegregowane – raz w miesiącu;
c) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia i akumulatory - dwa razy do roku.

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać:

a) miesięcznie - do ostatniego dnia danego miesiąca lub;
b) kwartalnie:


▪ za I kwartał do 31 marca danego roku;
▪ za II kwartał do 30 czerwca danego roku;
▪ za III kwartał do 30 września danego roku;
▪ za IV kwartał do 30 listopada danego roku.

7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy:

a) w kasie Urzędu Gminy w Seceminie;
b) przelewem na rachunek bankowy Gminy Secemin: Bank Spółdzielczy Koniecpol Oddział Secemin numer konta: 70 8276 1026 2102 0000 0303 0001;

W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z podaniem miesiąca lub kwartału, za który dokonywana jest opłata, imienia i nazwiska osoby, na którą była złożona deklaracja oraz adresu nieruchomości, której opłata dotyczy.

c) u sołtysa

8. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

OPŁATA (od osoby/miesiąc)

Zbiórka selektywna

 

Zbiórka zmieszana

3,00 zł

 

7,50 zł

 

 9. Odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Secemin zajmuje się firma:

P.H.U. PAVER,
ul. Sienkiewicza 58a
29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 10 37

10. Więcej informacji na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać po nr tel. 34 35 56 017 wew. 33