Wydawanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2016

Wymagane dokumenty:

Osoba chcąca uzyskać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego
za granicą jest obowiązana:

1) złożyć podanie:

- w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Secemin,

- w formie elektronicznej – wzór wniosku do pobrania na dole strony

2) przedstawić dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,

3) złożyć pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcie małżeństwa,

4) złożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,

5) do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł.

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie lub na konto Gminy Secemin: BS Koniecpol Oddział Secemin nr 70827610262102000003030001.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – bezpośrednio przy zgłoszeniu.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 14 (II piętro), tel.34/355 60 17 wew.22

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o zdolności prawnej
do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną
o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Uwagi:

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy.