Wykonanie zezwolenia na wykonanie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 grudnia 2016

Podstawa Prawna

- Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

- Część II, kol.4, ust.53, pkt 1 oraz część III, kol. 2, ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

 

III. Załączniki do wniosku

- Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000 z projektem zagospodarowania działki (sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – ksero

- kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

Wymagany wniosek
Formularz wniosku dostępny jest:
- w wersji papierowej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 5a (parter)

- w formie elektronicznej – wzór wniosku do pobrania na dole strony.

IV. Dokumenty do wglądu - brak

V. Opłaty

Z chwilą złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową za zezwolenie na lokalizację zjazdu w  wysokości 82 zł.

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30; lub na konto Urzędu Gminy w Seceminie nr 70 8276 1026 2102 0000 0303 0001 w BS Koniecpol O/Secemin. 

VI. Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wydawana jest decyzja.

Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście. Możliwe jest przesłanie decyzji do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 5a, tel.34/355 60 17 wew.41

Pracownik: Stanisława Zalas

VIII. Godziny pracy

Pn.- Pt. 730 – 1530

IX. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

X. Uwagi

Zezwolenie na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

W zezwoleniu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne.