Rejestracja małżeństwa - ślub cywilny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2016

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

Wymagane jest stawiennictwo osobiste obojga osób zamierzających zawrzeć związek małżeński.

Dokument tożsamości do wglądu.

W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz
z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. /Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu/.

gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych
do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem
na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

w przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

Opłaty:

opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł.

opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC - 1 000,00 zł

Opłatę uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie lub na konto Gminy Secemin: BS Koniecpol Oddział Secemin nr 70827610262102000003030001.

Termin załatwienia sprawy:

Formalności związane z przyjęciem dokumentów i zapewnień dokonywane są bezpośrednio przy zgłoszeniu (w przypadku konieczności złożenia zlecenia do innego urzędu stanu cywilnego
o wprowadzenie do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego nupturientów, konieczna będzie kolejna wizyta w USC), wtedy również uzgadniana jest data i godzina ślubu.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 14 (II piętro), tel.34/355 60 17 wew.22

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Uwagi:

Ślub cywilny może się odbyć w każdym USC w kraju, wybranym przez narzeczonych.

Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy.

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. Sąd może warunkowo zezwolić
na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Narzeczeni składają przed kierownikiem USC oświadczenia o nazwisku, które każdy
z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa. W tym samym czasie mogą oni również złożyć oświadczenia w sprawie nazwisk dzieci zrodzonych z małżeństwa.

Obcokrajowiec składa zapewnienie i oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński
w obecności tłumacza. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz
z urzędowym tłumaczeniem na język polski i nie podlegają zwrotowi.