Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2016

Podstawa prawna:

rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

Osoba zainteresowana uznaniem wyroku rozwodowego jest zobowiązana okazać dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz złożyć:

wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej,

oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie, wydanego po 01.05.2004 r. w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, które ratyfikowały rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej z dn. 27.11.2003 r. nr 2201/2003 z klauzulą prawomocności wraz z tłumaczeniem,

oryginał świadectwa, sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE
(sąd orzekający rozwód), na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia
Nr 2201/2003 wraz z tłumaczeniem,

potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa za inne czynności Kierownika USC - 11,00 zł.

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie lub na konto Gminy Secemin: BS Koniecpol Oddział Secemin nr 70827610262102000003030001.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
nie później niż w ciągu miesiąca.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 14 (II piętro), tel.34/355 60 17 wew.22

Tryb odwoławczy:

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odmawia na podstawie art. 1146 Kodeksu postępowania cywilnego dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu państwa obcego, zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie
art. 1148 tego Kodeksu do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

Uwagi:

Podanie o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa.

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP można także składać przez pełnomocnika (należy dołączyć pełnomocnictwo i opłatę za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa) lub korespondencyjnie.

W przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym dodatkowo należy załączyć:

- oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się
w sądzie lub

- dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

Tłumaczenia może dokonać polski konsul lub na terenie Polski tłumacz przysięgły.