Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2019

Karta usługi

Urząd Gminy Secemin

ul. Struga 2, 29-145 Secemin

tel. 34/3995736

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 754z późniejszymi zmianami),

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r.  w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jednolity Dz. U z 2017 roku, poz. 1316  z późniejszymi zmianami),

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 roku    w sprawie spisu wyborców (Dz. U  z  2015 roku,  poz. 5)

 Forma załatwienia sprawy:

·          Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 Wymagane dokumenty:

·          wniosek wyborcy  o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 Dokumenty do wglądu:

·         dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Opłaty

·         Wysokość opłat: brak

 Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

Referat Spraw Obywatelskich

pokój  nr 8, tel.34/355 60 17 wew.36

Pn.- Pt. 7:30 – 15:30

 Tryb odwoławczy

Brak

 Sposób odbierania dokumentów

Osobiście lub przez upoważnioną osobę w Referacie Spraw Obywatelskich, pokój nr 8.

 Dodatkowe informacje

·          Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców,   a   po   sporządzeniu     spisu   wyborców   –   na   podstawie   spisu   wyborców,   zaświadczenie  o prawie głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

·          Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów.  Zaświadczenia  o  prawie do  głosowania  wydaje  się do  chwili  przekazania  spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.

·          Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę,

·          W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia,

·          W   wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej  wyborca  zmieniający  miejsce pobytu  przed  dniem wyborów   otrzymuje   na   swoje   żądanie   dwa   zaświadczenia   o   prawie   do   głosowania:   jedno  z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

·          Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców  w miejscu stałego zamieszkania.

·          W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

·          Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza   miejscem   swojego   zamieszkania   może   głosować   w   dowolnie   wybranym   przez   siebie   lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.

·          Prawo głosowania na podstawie zaświadczenia nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

·          W wyborach uzupełniających do Senatu prawo głosowania na podstawie zaświadczenia ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.