Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2016

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.

2.  Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia.

Opłaty:

Procedura wymaga wniesienia opłat.
I. Opłatę uiszcza się na konto Gminy Secemin: Bank Spółdzielczy we Wloszczowie Oddział w Seceminie nr 70827610262102000003030001 przed udzieleniem zezwolenia w wysokości:
1) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 2100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Powyższa kwota dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą
w tym zakresie.
Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów
w roku poprzednim,
3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu- wnosi
w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt II wnoszą opłatę
w wysokości określonej w pkt I.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

 

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 1 miesiąca.

Wniosek wymaga zaopiniowania przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o zgodności lokalizacji punktu z uchwałą rady gminy.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój nr 11 (I piętro), tel.34/355 60 17 wew.28

- procedura wraz z wnioskiem elektronicznym do pobrania:
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/280-zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych/2522/teryt/26

Tryb odwoławczy:

Od Postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje prawo wniesienia Zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem GKRPA w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Od Zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uwagi:

Wnioskodawca składa wniosek w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.