Podatek leśny od osób fizycznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2016

I. Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.).

II. Wymagany wniosek:

Informacja o lasach do naliczenia podatku leśnego IL-1, do pobrania na dole strony.

III. Załączniki do wniosku:

Brak

IV. Dokumenty do wglądu:

Aktualny wypis z rejestru gruntów

V. Opłaty

Brak

VI. Termin załatwienia sprawy

• Jeden miesiąc od dnia złożenia informacji

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin

pokój Nr 6 tel.34 3556017 wew. 29
Pracownik: Stanisława Wasik

VIII. Godziny pracy Pn.- Pt. 7:30 - 15:30

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

X. Uwagi

Podatnik: osoba fizyczna będąca właścicielem lasów, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty, posiadacz lasów.

Podstawa opodatkowania: powierzchnia lasów, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Obowiązek podatkowy: powstaje od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, winni składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, sporządzonym na formularzu według ustalonego wzoru.

Podatek leśny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

Wpłaty podatku można dokonać w Kasie Urzędu Gminy Secemin, inkasentów (sołtysów) lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Secemin Bank Spółdzielczy Koniecpol Oddział Secemin

Nr 70827610262102000003030001.

Pliki do pobrania